De vereniging

Wederzijds is een vereniging die in 2014 opgericht is. Zij staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan; zij stelt het beleid vast, keurt de begroting en het werkplan goed, en stelt het jaarverslag en de jaarrekening vast.
Ze komt doorgaans tweemaal per jaar bijeen: in het voorjaar en najaar. Alle leden hebben één stem.
Het bestuur bestaat uit vijf personen: voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemene bestuursleden. Het bestuur draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken en de uitvoering van het beleid, en het bereidt de ALV’s voor.

Per buurt zijn er een of twee buurtcontactpersonen aangesteld. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de leden uit hun buurt, verwelkomen nieuwe leden en organiseren activiteiten waarbij de buurtleden elkaar kunnen ontmoeten. Er zijn buurtcontactpersonen voor de volgende wijken: Wittevrouwen, Tuindorp, Tuindorp-Oost, Voordorp, Veemarkt, Zeehelden enzo (Hengeveldstraat e.o., Zeeheldenbuurt) en Votulast (Vogelenbuurt, Tuinwijk, Lauwerecht en Staatsliedenbuurt).

Er worden diverse activiteiten georganiseerd, van museumbezoek tot jeu de boules, van wandelen tot filmbezoek. Per activiteit zijn er een of twee coördinatoren, die de zaken regelen en hun deelnemers infomeren d.m.v. Whatsapp of e-mail.

De wederzijdse ondersteuning is ingedeeld in z.g. clusters.
De contactpersonen spelen een verzoek door aan iemand die kan helpen.

  • Kleine kring (een-op-een-contacten)
  • ICT-hulp (PC, tablet, omgaan met de Wederzijds-website)
  • Klussen (bijv. sjouwen, boodschappen doen)
  • Vaardigheden (bijv. helpen bij administratie, een brief schrijven)
  • Vervoer

En er is een Steunpunt, dat als wegwijzer fungeert voor zaken rondom ouderdom, bijv. aangepast wonen, hulpmiddelen, subsidies, eenzaamheid.

Maandelijks is er een borrel voor alle leden, er is een maandagenda met de activiteiten voor die maand, 4 x per jaar een nieuwsbrief en er zijn lezingen.

Wil je lid worden, ga dan naar de pagina Lidmaatschap.

Statuten

Huishoudelijk reglement

Privacyverklaring

Gedragscode